logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประกาศใช้บัญชีราคาประเมิน 2566
สวมหมวกนิภัย 100%
TRD Smart Pay
ยกเว้นค่าเช่า ปี พ.ศ .2565