logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Government official certification

 • นานยนันทพัทธ์ เทียบเทียม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • นายจักรกฤษณ์ บัวงาม(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • นางสาวมณฑิรา โหงอ่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • นางรุ่งนิภา กลิ่นเฟื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • นายศรฉัตร บัวอ่ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • นางสาววงเดือน สิงห์วิจารณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • นางวัชรีย์ รวีกานต์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
  25 February 2562
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  22 February 2561
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  25 January 2560
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  25 January 2560
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  5 January 2560
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๕ เดือน ต.ค.๖๐ - ก.พ.๖๑)
  22 February 2561
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  14 February 2560
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  25 January 2560
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  25 January 2560
 • แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
  25 September 2560
 • แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
  25 September 2560
 • นายเกรียงไกร เนียมอ่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
 • นานยนันทพัทธ์ เทียบเทียม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
 • นางสาวมณฑิรา โหงอ่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
 • นางรุงนิภา กลิ่นเฟื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
 • นางดารารัตน์ พลประสิทธิ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
 • นางสาววงเดือน สิงห์วิจารณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
 • นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
  22 February 2561
Category