logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • GIS คืออะไร
  24 November 2556
 • การ Merge รูปแปลงรวมกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
  24 November 2556
 • การเชื่อมโยง (Link) ข้อมูลภาพถ่ายเข้ากับแผนที่ (Map) ที่ราชพัสดุ ในงาน GIS
  24 November 2556
 • การเชื่อมโยง (Link) รูปแปลงที่ราชพัสดุ (Shape file) กับรูปถ่ายแปลงที่ดิน,อาคารราชพัสดุ
  24 November 2556
 • การตรึงแผนที่โดยใช้โปรแกรม ENVI 4.0
  24 November 2556
 • การประยุกต์ใช้ Google Earth ในงาน GIS
  24 November 2556
 • การปรับพื้นหลักฐาน WGS 84 และ Indian 1975 ให้แสดงผลร่วมกันด้วยพารามิเตอร์
  24 November 2556
 • การสร้างรูปแปลงที่ราชพัสดุจากงาน Autoland
  24 November 2556
 • การสร้างรูปแปลงที่ราชพัสดุโดยใช้ค่าพิกัด (utm) และการย้ายรูปแปลงกรณีเป็นศูนย์ลอย
  24 November 2556
 • การสร้างรูปแปลงแผนที่จากแผนที่โฉนดที่ดินแสดงผลบน Google Earth
  24 November 2556
 • คู่มือการค้นหาข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรมธนารักษ์
  24 November 2556
 • คู่มือการปรับตำแหน่งที่ราชพัสดุ
  24 November 2556
 • คู่มือการสร้างรูปแปลงที่ราชพัสดุโดยใช้ค่าพิกัด (UTM)
  24 November 2556
 • วิธีคำนวณรูปแปลงและระยะรวมรอบแปลง
  24 November 2556
 • วิธีตรึงค่าพิกัด
  24 November 2556
 • วิธีตัดขอบระวางจากภาพถ่ายทางอากาศที่ผ่านการตรึงภาพแล้ว
  24 November 2556
 • วิธีนำ shape file วางบน google earth
  24 November 2556
 • วิธีปรับมาตราส่วนของแผนที่โดยใช้โปรแกรม Arcview
  24 November 2556
 • วิธีแปลงค่า Datum
  24 November 2556
 • วิธีย้ายรูปแปลงที่ดินโดยใช้ระวาง utm เป็นแผนที่ฐาน
  24 November 2556
 • วิธีเลือกอาคารที่มีจำนวนมากให้อยู่ในเขตอำเภอที่เราต้องการ
  24 November 2556
 • วิธีสร้างชั้นข้อมูล (shape file)
  24 November 2556
 • วิธีสร้างแผนที่ที่ราชพัสดุจากข้อมูล GIS กรมธนารักษ์
  24 November 2556
 • วิธีสร้างรูปแปลงจาก file
  24 November 2556
 • วิธีสร้างรูปแปลงที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่มีรูปแผนที่ในระบบ Gis และเป็นกรณีทราบตำแหน่งขอบเขตที่ดิน โดยใช้แผนที่เชิงเลข(ออร์โธโฟโต) เป็นแผนที่ฐา
  24 November 2556
 • วิธีแสดงผลภาพถ่ายใน Arc map
  24 November 2556
 • วิธีเอาข้อมูลจาก Attribute ใน โปรแกรม Arc map มาใส่ในตาราง excel ที่มีรูปแบบรายงานอยู่แล้ว
  24 November 2556