logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ


ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ร่างหนังสืราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด พิมพ์หนังสือราชการ ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 3. ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
 4. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 5. ดำเนินการรวบรวมและจัดการผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 6. ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งสำนักงานคลังตลอดจนเร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท
 7. ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 8. ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องได้รับชำระให้กับทางราชการพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 9. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 10. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียบ ค่าปรับเงิน ประกันสัญญา เงินค้างชำระและค่าภาษีต่างๆหรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 11. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาทหน้าที่ของกรม
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในราชการ
 1. อนุญาติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุตามมาตราฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. อนุญาติให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 3. อนุญาติให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุซึ่งไม่เกินมาตราฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 4. ควบคุมและบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักราชการ ให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้าง สวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
พัฒนาและจัดหาประโยชน์

 1. จัดทำสัญญาเช่าทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 2. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาค่าตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบ โครงการและผลประโยชน์ตอบแทนตาม
  หลักเกณฑ์ที่กำหนด การจัดทำเงื่อนไขการเช่าเงื่อนไขกรประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญาการบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 3. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 4. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 5. การอนุญาติให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 6. การบริหารสัญญที่มีการลงนามแล้วตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
 7. การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 8. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 9. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือจัดหาประโยชน์

ด้านการวางแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ
 1. ดำเนินการจัดทำแผนการที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 5. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ด้านทะเบียนและหลักฐาน

 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุของจังหวัด
 2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. เก็บรักษา และจัดทำบัญชีสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 4. อนุญาติให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 5. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าตอบแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฏหมายเวนคืน หรือกฏหมายอื่น
 6. การรับมอบการส่งคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด

 1. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
  ที่ราชพัสดุทั้งใช้ราชการและจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 2. การสำรวจรังวัดกำหนดของเขตกำแพงเมือง-ภูเมือง
 3. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 4. การสำรวจรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การจัดทำบัญชีทะเบียนที่ราชพัสดุ
 5. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 6. รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 7. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ
 8. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 9. บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 10. ให้คำปรึกษา ข้อ
ด้านการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคืนที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 1. สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงงาน
 2. ปรับปรุงแผนที่เพื่อประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลงหรือรายบล็อกละเอียดให้เป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 4. วิเคาระห์และประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลง บันทึกราคาประเมินรายบล็อก
 5. จัดทำรายงาน จัดเตรียมแยกเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการดำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์
 6. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะตอบข้อหารือในการเกี่ยวกับราคาประเมิน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
  ที่ราชพัสดุ ซน.206 หนังสือสำคัญประเภท น.ส.ส. เลขที่ ซน.0026 เนื้อที่ 73-3-21.00 ไร่ อยู่ที่บ้านเขาแหลม
  ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ อดีตเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ เมืองนางเหล็ก ลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีแหล่งแร่เหล็กอยู่ทั่วไปพบตะกรันแร่เหล็กและซากเตาถลุงเหล็ก ตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยังคงสภาพเมืองโบราณให้เห็นได้ชัด
 • ที่ราชพัสดุ ซน.498 รับคืนจากกรมชลประทาน เป็นที่ตั้งของศาลเยาวชนและศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดชัยนาท
 • ที่ราชพัสดุ ซน.512 หนังสือสำคัญประเภท โฉนด เลขที่ 9378 เนื้อที่ 6-2-46.00 ไร่ อยู่ที่หมู่ 6 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
  จังหวัดชัยนาท พันโทหญิงสิริณัฎฐ์ อินทสุวรรณ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหลักฐานได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เทศบาลตำบลเนินขามใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแปลงสาฑิตการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อบริการประชาชน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งจัดการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทได้หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดประกาศจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ในบริเวณพื้นที่จัดให้เช่า
  ที่ราชพัสดุ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท รวมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุง
  รักษา พลเทพตรวจพื้นที่ราชพัสดุ ในเขตโครงการ รายนายบุญเหลือ และนางยุวดี เพื่อเจรจาหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทการใช้สิทธิในที่ดินราชพัสดุ ที่ราชพัสดุในความครอบครองของหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทได้ขอคืน เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดประกาศจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ในบริเวณพื้นที่ที่จัดให้เช่า
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้รวมกับงานประเมินราคาที่ดิน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงสำรวจพื้นที่ในภาคสนาม
  การจัดเก็บเอกสารแผนที่ราคาแระเมิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และการบริการข้อมูล ให้แก่ประชาชน หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดชัยนาท พิจารณากำหนดราคาที่ดินรายแปลง จำนวน 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองชัยนาทอำเภอมโนรมย์ และอำเภอสรรพยา พิจารณาดำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อก จำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา อำเมอเนินขาม อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหนองมะโมง
 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10 February 2562 | Count View 453