logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้

 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  7 February 2560
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  5 January 2560
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  16 December 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  16 December 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  1 September 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 August 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  4 July 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 June 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 May 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  28 April 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  4 March 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  11 February 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  11 February 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  8 December 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 November 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  7 October 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  4 September 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 August 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 July 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  3 June 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 May 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  6 April 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  28 September 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  28 September 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  31 July 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  30 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
  2 June 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  2 June 2557