logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลที่ราชพัสดุประเภท ทะเบียนทั่วไป
  7 February 2560
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุประเภท ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  7 February 2560
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุประเภท ทะเบียนอุตสาหกรรม
  7 February 2560
 • ข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างของรัฐ
  7 February 2560