logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กฏหมายและระเบียบ

กฏหมายและระเบียบ


พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ฉบับภาษาอังกฤษ

     
กฎกระทรวงที่ราชพัสดุและเงินตรา
     
ระเบียบที่ราชพัสดุและการปฏิบัติงาน
     
คำสั่งเกี่ยวกับที่ราชพัสด
     
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
     
ห้องสมุดกฎหมาย
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 (ยกเลิกแล้ว)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 187-2550 เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบ้านด่าน

     
22 สิงหาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและการคมนาคมขนส่งของจังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง
 • สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง