logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท



ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยนาท : เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
                                           สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้า
                                    เกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 กุมภาพันธ์ 2557 | จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและการคมนาคมขนส่งของจังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง
 • สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
 • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 6,539 ครั้ง