logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • ประกาศจังหวัด บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัด บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัด บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
  23 มิถุนายน 2557
 • ประกาศจังหวัด บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
  23 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดชัยนาท
  21 พฤศจิกายน 2556
หมวดหมู่เอกสาร