logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  10 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  11 ตุลาคม 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  28 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  1 มิถุนายน 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  24 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 ธันวาคม 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  3 สิงหาคม 2564
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  19 กรกฎาคม 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท)
  30 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  25 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  25 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ "นายช่างไฟฟ้า"
  29 กุมภาพันธ์ 2559
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประจำสำนักงานธนารักษืพื้นที่ชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  9 กรกฎาคม 2557
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
  29 มิถุนายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  12 มิถุนายน 2557
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประจำสำนักงานธนารักษืพื้นที่ชัยนาท
  20 พฤษภาคม 2557