logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต

 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
  12 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
  6 กันยายน 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
  2 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  2 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  1 มิถุนายน 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
  6 พฤษภาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
  6 พฤษภาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564
  24 มีนาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  24 มีนาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563
  7 มกราคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  2 ธันวาคม 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
  28 กันยายน 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
  27 สิงหาคม 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  29 กรกฎาคม 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  29 มิถุนายน 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  3 มิถุนายน 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
  29 เมษายน 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
  1 เมษายน 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  26 กุมภาพันธ์ 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  2 มกราคม 2563
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน
  1 ตุลาคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม
  2 กันยายน 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
  5 สิงหาคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
  28 มิถุนายน 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
  5 มิถุนายน 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน
  2 พฤษภาคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม
  1 เมษายน 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562
  30 มกราคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม
  7 มกราคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน
  7 มกราคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม
  7 มกราคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม
  7 มกราคม 2562
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน
  5 กันยายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กรกฎาคม
  5 กันยายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน สิงหาคม
  5 กันยายน 2561