logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กฎกระทรวงที่ราชพัสดุและเงินตรา

 • กฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2562
  27 พฤศจิกายน 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  21 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  20 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  19 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
  18 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  17 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  16 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
  15 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง)
  14 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550
  13 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  12 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
  21 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
  20 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
  19 มกราคม 2562
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2549
  19 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
  18 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ. 2548
  17 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2551
  16 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย ?รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม? ฯ
  15 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร พ.ศ. 2558
  14 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
  13 มกราคม 2562
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
  12 มกราคม 2562