logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นางไพบูลย์   พจนรุ่งวกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน

นางวัชรีย์   รวีกานต์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงพ.ศ.๒๕๖๓

 

นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงพ.ศ.๒๕๖๑
 
 
นางวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงพ.ศ.๒๕๕๙
 
นายราเชนทร์ อุดทศิริ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงพ.ศ.๒๕๕๗
 
 
นางวาสนา ผุดผ่อง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงพ.ศ.๒๕๕๔
 
นายสุวัฒน์   ทัพมาลัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๖ ถึงพ.ศ.๒๕๔๘
 
นายธวัชชัย   ชุมพรเกรียงไกร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๕ ถึงพ.ศ.๒๕๔๖
 
นายพิษณุ แสงมณ๊
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๔ ถึงพ.ศ.๒๕๔๔
 
นายสำรวญ ทองเดช
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงพ.ศ.๒๕๔๓
 
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๘ ถึงพ.ศ.๒๕๔๑
25 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2047 ครั้ง