logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้

 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  7 กุมภาพันธ์ 2560
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  5 มกราคม 2560
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  16 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  16 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  1 กันยายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  4 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  28 เมษายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  11 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  11 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  8 ธันวาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 พฤศจิกายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  7 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  4 กันยายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  3 มิถุนายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  6 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  28 กันยายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  28 กันยายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  31 กรกฎาคม 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  30 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
  2 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  2 มิถุนายน 2557